textul de dimineata

13/01 Apocalipsa 1:7

13/02 Apocalipsa 2:8-9

14/01 Apocalipsa 1:8

15/01 Apocalipsa 1:9