Views

Alejandro Bullon; „st3 Divinitatea Duhului Sfânt ” Lectiune AZS (Audio)

Anunt important!

Va rugam sa ne spuneti care materiale va sunt mai utile in cazul comentariului fratelui pastor Alejandro Bullon.
Optiuni: Traducere audio sau cu subtitrare, sau preferati varianta veche in care sa citim noi materialul in romana.
Ne puteti contacta in urmatoarea adresa de email: lectiuneazs@yahoo.com
Multumim pentru ajutorul dv. pentru a imbunatati calitatea si utilitatea acestor tipuri de materiale.

Bună prietenul meu studiul din această săptămâna va vorbi despre divinitatea Duhului Sfânt, iar această temă este foarte importantă deoarece încă din al treilea secol al erei creştine s-au ridicat persoane care au spus că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu. Acest curent s-a pierdut pentru un timp dar apoi a reapărut.
Încă din principiu trebuie să observăm că nimeni nu se îndoieşte de divinitatea Tatălui pentru că Biblia este plină de versete care exprimă acest adevăr.
În cazul lui Isus este la fel deşi câţiva, puţini cred că Isus nu este Dumnezeu, dar Noul Testament este plin de declaraţii clare care confirmă divinitatea Fiului.
În schimb cazul Duhului Sfânt este diferit pentru că divinitatea Să este prezentată în Biblie într-o formă mai puţin evidenţă. Este necesar a studia multe texte şi a înţelege profunzimea Scripturii, iar aceasta se poate face numai cu o atitudine de umilinţă, fără prejudecăţi. Nu găsim nici un text care să spună direct că Duhul este Dumnezeu, dar acesta nu este un motiv pentru a spune că nu este aşa. Există multe versete în care scriitorii biblici atribuie certe activităţi ale lui Dumnezeu ca făcute de Duhul Sfânt. Să citim Fapte 5,1-4:

1Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,
2şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor.
3Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
4Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”

În acest text, Petru îi spune lui Anania că l-a minţit pe Duhul Sfânt, iar apoi în ultimul verset îi spune că minţindu-l pe Duhul Sfânt L-a minţit pe Dumnezeu. Acuma eu te întreb, ar trebui să forţezi mult interpretarea textului ca să afirmi că în mintea lui Petru, Dumnezeu şi Duhul Sfânt erau una şi aceeaşi Persoană? Sigur că nu! Mesajul este foarte clar, pentru Petru a-L minţi pe Duhul Sfânt, era a-L minţi chiar pe Dumnezeu. Tu poţi observa că încă de la începuturile bisericii creştine au apărut persoane ca Anania şi Safira care desapreciau Duhul Sfânt. Acest tip de persoane au existat dintotdeauna în cursul istoriei, uitând de sfatul lui Pavel în Efeseni 4,30 care spune:

30Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Întrebare: în ce formă Anania şi Safira l-au minţit pe Duhul Sfânt? După cum ştim ei au dorit să vândă un teren şi au promis să ofere totul lui Dumnezeu, bisericii. Aşa că au vândut terenul dar şi-au păstrat o parte pentru ei. De aceea Petru le spune că puteau să păstreze totul pentru ei, doar era a lor. Dar dacă aţi spus că veţi oferi toţi banii lui Dumnezeu, atunci să îi daţi. De ce v-aţi păstrat o parte? În timp ce Anania şi Safira au adus bisericii o parte incompletă din ceea ce au promis, Duhul Sfânt le-a vorbit. Şi cum vorbeşte Duhul Sfânt? Printr-o voce pe care noi o numim vocea conştiinţei. Duhul îţi vorbeşte continuu, dar ei nu L-au băgat în seama intristandu-L, minţindu-L, respingându-L, iar făcând aşa o făceau chiar împotriva lui Dumnezeu, în opinia lui Petru.
Astăzi există de asemenea multe persoane care simt în inima lor, nu depind de argumente, poţi să le prezinţi câte argumente vrei, dar ei în fundul inimii lor simt lucrarea Duhului Sfânt. Numai că aşa ca şi Anania şi Safira nu vor să Îl recunoască, nu vor să se predea Duhului Sfânt.

Vom trece la partea a doua a studiului. Aici vor vorbi despre unele caracteristici şi acitivităţi ale Duhului care pot fi atribuite numai lui Dumnezeu. Să citim 1 Corinteni 2,10-11:

10Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
11În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.

Ceea ce Pavel scrie corintenilor în aceste versete este faptul că numai Unul care este egal cu Dumnezeu poate să cunoască lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Numai Unul care este egal cu Dumnezeu poate fi aşa. Iar dacă Duhul cunoaşte lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, este numai pentru faptul că este Dumnezeu. Dar David, scriitor de psalmi, de asemenea se referă la Duhul ca şi Dumnezeu. Pentru El prezenţa Duhului este chiar prezenţa lui Dumnezeu. Să citim Psalmul 139,7-10:

7Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?

Te rog să observi că rugăciunea lui David se adresează lui Dumnezeu. Dar spune: Unde mă pot ascunde departe de Duhul Tău? Cum aş putea să fug de prezenţa Ta? Deci prin a se ascunde de Duhul Sfânt el se ascundea de prezenţa lui Dumnezeu, aceasta vrea să spună David. Vom continua să citim.

8Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
9Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
10şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.

Ce verset extraordinar, pentru că nu se referă la Duhul numai ca şi Dumnezeu, ci chiar în acest verset găsim o făgăduinţă minunată şi anume că nu există vre-un loc unde să poţi merge şi să nu fii însoţit de Duhul Sfânt. Pe de altă parte nu există vre-un loc în care să te ascunzi de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi oriunde ai fi, este şi El cu tine. Dar descoperim şi mai mult. În Evrei 9,14 spune:

14cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!

Îţi dai seama cum se vorbeşte despre Duhul Sfânt? Aici se spune că Duhul Sfânt este veşnic, spune „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic,”. Deci Duhl Sfânt este veşnic. Veşnic? Da, veşnic, este tocmai ce am terminat de citit. Iar Pavel în 1 Timotei 6,13-16 spune:

13Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,
15care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
16singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

În textul pe care tocmai l-am terminat de citit Pavel spune că numai Dumnezeu şi Isus Hristos au nemurirea. Dar textul din Evrei spune că Duhul Sfânt este nemuritor, este veşnic. Îţi dai seama? Pentru scriitorii biblici Duhul Sfânt era tot atât de nemuritor şi veşnic ca şi Tatăl şi Fiul, iar toate cele trei persoane sunt un unic Dumnezeu. Dar cea mai mare probă că Duhul Sfânt este Dumnezeu este tocmai puterea Sa de a schimba vieţi şi a transforma inima. Numai Dumnezeu poate face aceste lucruri, iar Isus i-a spus lui Nicodim ceea ce găsim în Ioan 3,5-8:

5Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
7Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Aici vrea a spună că Duhul Sfânt are puterea de a regenera, de a naşte din nou, de a transforma. Toate acestea numai Dumnezeu le poate face. Iar dacă Duhul Sfânt le face este numai datorită faptului că este Dumnezeu, aşa după cum este Tatăl şi Fiul.

Vom trece la partea a treia a studiului. Aici vom vedea texte care arată că pentru scriitorii biblici a vorbi despre Dumnezeu sau despre Duhul Sfânt era unul şi acelaşi lucru, pentru că amândoi erau acelaşi Dumnezeu. Primul text îl găsim în Isaia 63,10-14. Îl voi citi comentandu-l:

10Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel sfânt;

Aici vorbeşte despre Dumnezeu, ei au fost nescultatori lui Dumnezeu şi l-au suparat pe Duhului Sfânt.

” iar El li s-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor. 11Atunci poporul Sau şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise, şi a zis: „Unde este Acela, care i-a scos din mare, cu pastorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt;
12care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Sau cel slăvit; care despică apele înaintea lor, că să-Şi facă un Nume veşnic;
13care îi călăuzea prin valuri, că un cal pe loc neted, fără că ei să se poticnească?”
14″Că fiară, care se pogoară în vale, aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, că să-Ţi faci un Nume plin de slavă!” „

Îţi dai seama ce vrea să spună aici scriitorul biblic? Vorbeşte despre Dumnezeu care a fost păstor, apoi spune că Duhul Sfânt a fost păstorul, apoi spune că aşa ai povăţuit poporul Tău că să-Ţi faci un Nume plin de slavă… Aici vedem că pentru scriitorul biblic în acest caz Moise, Duhul Sfânt este Dumnezeu iar Dumnezeu este Duhul Sfânt. Dumnezeu a fost cel care i-a condus în deşert, pentru El Duhul Sfânt este Cel care i-a condus, Cel care i-a ajutat să treacă marea Roşie, Duhul Sfânt i-a ajutat. Vrea să spună că în mintea scriitorului biblic Dumnezeu este Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Următorul text îl găsim în 1 Corinteni 3,16-17 şi spune aşa:

16Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.

Te rog să observi cu atenţie ceea ce Pavel spune, voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, iar apoi adaugă… Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Deci pentru Pavel a aparţine lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt este acelaşi lucru. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu iar Tatăl de asemenea este Dumnezeu. Pot fi două persoane diferite, dar este acelaşi Dumnezeu. Dar aceasta nu este totul, am să citesc şi un alt text. În 1 Corintenti 12,11 spune că Duhul dă daruri, talanti:

11Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care da fiecăruia în parte, cum voieşte.

Iar mai înainte în versetul 28 spune:

28Şi Dumnezeu a rânduit în Biserica, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

Cum este posibil să nu înţelegi odată ce ai terminat de citit aceste două texte că pentru Pavel Duhul Sfânt este Dumnezeu? El spune prima dacă că Duhul Sfânt este Cel care dă daruri, apoi spune că Dumnezeu dă daruri. Oare Pavel se contrazice singur? Sau într-adevăr pentru el Duhul Sfânt este Dumnezeu!

Vom trece la partea a patra a studiului. Să citim Tit 3,4-6:

4Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,
5El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
6pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;

Te rog să observi că tema centrală a textelor pe care le-am citit este mântuirea şi restaurarea omului căzut iar în această lucrare de mântuire şi restaurare participă Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Textul spune că atunci când s-a manifestat bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru pentru noi. Îţi dai seama? Iniţiativa mântuirii, salvării este divină. După aceea Pavel explică cum s-a întâmplat aceasta, procesul salvării şi explică.
Deci Duhul Sfânt de asemenea intervine în procesul mântuirii şi în ce formă? Înnoind şi regenerând fiintă umană. Aşa e prietene, Duhul Sfânt a fost prezent la creaţiune şi este de asemenea la mântuire. Duhul Sfânt este Atotputernic aşa ca şi Tatăl şi Fiul. Este capabil să dea viaţă. Români 8,11 confirmă acest fapt:

11Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Cine este Cel care a înviat pe Isus? Dumnezeu, iar el ne va da viaţă prin Duhul Său. Duhul este tot atât de Dumnezeu cât Tatăl cât şi Fiul.

Ajungem la sfârşitul acestui studiu şi se ridică următoarea întrebare. De ce este important să recunoaştem divinitatea Duhul Sfânt? Pentru că dacă nu ar fi aşa nu ar mai fi în stare să ne transforme şi să ne înnoiască. Nu ar mai fi capabil să ne facă sensibili la adevăr şi nici să ne mai convingă de păcatele noastre. Conform Bibliei acesta este rolul Duhul Sfânt, a convinge. Nimeni nu te poate convinge în afară de Duhul Sfânt. Nimeni nu poate reproduce caracterul lui Isus în viata ta în afară de Duhul Sfânt. Nimeni nu te poate conduce pe drumul sfinţirii în afară de Duhul Sfânt. Pe de altă parte creştinismul pentru a fi complet are nevoie un concept complet de Dumnezeu. Acest fapt era clar în mintea primilor creştini. Petru în cartea să univesala a scris în 1 Petru 1,1-2:

1Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,
2după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

Iată cum începe Pavel epistolă să, menţionează pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, pe toţi trei ca şi un singur Dumnezeu.

Voi termina citind Numeri 14,11

11Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?

Aceasta este o întrebare care mă face să mă întreb: până când Îl voi respinge? Până când nu voi dori să aud vocea Sa? Până când? Aceasta este o întrebare la care poţi răspunde numai tu.

Dumnezeu să te binecuvânteze!

Traducere si tehnoredactare: Gabriel Radu
www.7adventist.com/studiu/
lectiuneazs@yahoo.com

St3 Comentariu de Alejandro Bullon – “Divinitatea Duhului Sfânt “

About The Author
-