13.7 Un gând de încheiere – st13 Din ţărână la stele

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Din ţărână la stele)

„Lui Daniel i-a fost cerut să sigileze partea aceea din prorocie care avea legătură cu zilele din urmă, «până la vremea sfârşitului». O solie cu privire la judecată, întemeiată pe împlinirea acelor profeţii, nu putea fi proclamată decât atunci când avea să vină această vreme. Dar, în timpul sfârşitului, spune profetul, «mulţi vor citi şi cunoştinţa va creşte».

Apostolul Pavel avertizase biserica să nu aştepte revenirea lui Hristos în zilele sale. «Ziua aceea nu va veni», spunea el, «până când nu va veni lepădarea de credinţă şi se va descoperi omul fărădelegii» (2 Tesaloniceni 2:3). Nu putem aştepta venirea Domnului până după marea apostazie şi după perioada lungă de domnie a «omului păcatului». «Omul fărădelegii», care mai este numit «taina nelegiuirii», «fiul pierzării» şi «acel nelegiuit», reprezintă papalitatea, care, aşa cum a fost profetizat, urma să-şi menţină supremaţia timp de o mie două sute şaizeci de ani. Această perioadă s-a încheiat în 1798. Venirea lui Hristos nu putea să aibă loc înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea lui întreaga dispensaţiune creştină, până în 1798. în această perioadă trebuia predicată solia cu privire la a doua venire a lui Hristos.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 356

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 41-47
1. Despre care obiect din sanctuar scria psalmistul că era bucuria sa?
2. La ce se referă psalmistul când întreabă dacă nu ştie Cel care cunoaşte tainele inimii?
3. De ce anume este înveselită cetatea lui Dumnezeu?
4. Despre cine scrie că „se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam”?

Evanghelizare, Secţiunea 6, subcapitolul „Adunări în care au loc întrebări şi răspunsuri”
5. Ce recomandă Ellen G. White să urmeze după fiecare predică mai importantă?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.7 Un gând de încheiere – st13 Din ţărână la stele

Despre autor
-