14
Views

  De ştiut pe de rost şi de neocolit.

Pentru Redeşteptare în Biserică, Preşedintele Conferinţei Generale AZŞ a iniţiat proiectul redescoperirii cărţii Tragedia Veacurilor prin studiul ei recomandat pe plan local şi global.

Câte ceva din această carte, şi noi. Simplă bibliografie.

 

1. Dărâmarea Ierusalimului

“Păcatul cel mare al iudeilor a fost lepădarea lui Hristos; păcatul cel mare al lumii creştine va fi lepădarea Legii lui Dumnezeu”.

2. Persecuţiile din primele veacuri

“Să se producă o reînviere a credinţei şi puterii din prima biserică, şi atunci spiritul persecuţiei va fi reînviat, iar flăcările persecuţiei vor fi iarăşi aprinse”.

3. O epocă de întunecare spirituală

“Acelaşi spirit de ură şi împotrivire faţă de adevăr a inspirat pe vrăjmaşii lui Dumnezeu din fiecare vreme şi aceeaşi veghere şi fidelitate s-a cerut de la slujitorii Săi”.

4. Valdenzii

“În multe cazuri solul adevărului nu mai era revăzut. Îşi luase drumul spre alte ţări, sau îşi ducea viaţa într-o temniţă necunoscută sau poate oasele sale albeau pe locul unde mărturisise pentru adevăr”.

5. John Wycliffe

“Cu cine credeţi voi că luptaţi? spuse el în cele din urmă; cu un bătrân pe marginea mormântului? NU! Cu Adevărul care este mai puternic decât voi şi care vă va învinge!”

6. Hus şi Ieronim

“Dovediţi-mi din Sfintele Scripturi că sunt greşit, spunea el, şi voi retracta”.

“Sunt oare tradiţiile oamenilor mai demne de crezare decât Evanghelia Mântuitorului nostru?”

7. Despărţirea lui Luther de Roma

“Nu ştiu ce urmează să aibă loc, nici nu mă frământ să ştiu… Oriunde ar cădea trăznetul sunt fără teamă!”

8. Luther înaintea Dietei

“Aici stau şi nu pot face altfel. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

9. Reformatorul elveţian

“Raţionamentul calm şi lămurit al reformatorului, prezentat atât de plăcut şi de modest, a influenţat minţile care s-au întors cu dezgust de la pretenţiiile îndrăzneţe şi violente ale lui Eck”.

10. Înaintarea reformei în Germania

“Dacă aş şti că învăţătura mea ar dăuna unui om, doar unui singur om, oricât de umil şi neluat în seamă – ceea ce nu se poate, deoarece ea este însăşi Evanghelia – aş fi gata, mai de grabă să mor de zece ori decât să retractez”.

11. Protestul prinţilor

“Să respingem acest decret, au spus prinţii. În probleme de conştiinţă majoritatea nu are nici o putere!”

12. Reformaţiunea în Franţa

“Nu exista amvon care să vorbească asemenea rugului martirilor”.

13. În Ţările de Jos şi Scandinavia

“Furia priognitorilor era întrecută de credinţa martirilor. Nu numai bărbaţii, dar chiar şi femeile cele delicate şi tinerele fete, dădeau pe faţă un curaj neînfricat”.

14. Reformatorii englezi de mai târziu

“Acolo unde locuieşte diavolul afară cu cărţile şi sus cu candelele! La o parte cu Biblia şi sus cu mătăniile! La o parte cu lumina Evangheliei şi sus cu lumina candelelor; da, chiar şi la miezul zilei; … jos cu crucea lui Hristos şi sus cu colectele pentru purgatoriu…”

15. Biblia şi Revoluţia Franceză

“Lipsit de Biblie, şi lăsat pradă fanatismului şi egoismului, poporul era încătuşat în ignoranţă şi superstiţie şi cufundat în viciu, încât era cu totul neînstare să se conducă singur”.

16. Părinţii peregrini

“În fuga lor ei şi-au părăsit casele, bunurile şi mijloacele lor de trai”.

17. Vestitorii dimineţii

“Din temniţă, de la rug, de pe eşafod, unde sfinţii şi martirii au mărturisit despre adevăr vine de-alungul veacurilor, exprimarea credinţei şi nădejdei lor”.

18. Un reformator american

“Când mă găseam la ocupaţiile mele, (spunea el, William Miller), îmi suna continuu în urechi: Du-te şi spune lumii despre primejdia în care se găseşte”.

19. Lumină prin întunerec

“Dar Dumnezeu şi-a împlinit planul Său binefecător îngăduind ca avertizarea cu privire la judecată să fie dată exact aşa cum trebuia”.

20. O mare redeşteptare religioasă

“Dar aceia care căutau numai o scuză pentru a lepăda adevărul, şi-au astupat urechile la această explicaţie şi cuvintele “Nimeni nu cunoaşte ziua, nici ceasul”, continuau să fie repetate de batjocoritorii cei îndrăzneţi şi chiar de către aceia care mărturiseau a fi slujitorii lui Hristos”.

21. Avertizarea respinsă

“Păcatul nepocăinţei lumii stă la uşa bisericii”.

22. Profeţii împlinite

“În orice redeşteptare religioasă el (diavolul) este gata să aducă oameni care sunt nesfinţiţi în inimă şi nechibzuiţi la minte”.

23. Ce este Sanctuarul

“În felul acesta aceia care stuidau subiectul, au găsit dovada indiscutabilă despre existenţa unui sanctuar în ceruri”.

24. În Sfânta Sfintelor

“Dar Hristos încă mijloceşte în favoarea omului, iar lumina va fi dată celor ce o caută”.

25. Legea lui Dumnezeu de neschimbat

“…. s-a văzut, de-alungul anilor, în bisericile de credinţă protestantă un sentiment puternic şi mereu crescând în favoarea unei uniri întemeiată pe puncte comune de doctrină. Pentru a se asigura o astfel de unire, trebuie ca în mod necesar să se renunţe la discutarea subiectelor asupra cărora nu sunt de acord – oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic”.

26. O lucrare de reformă

“Piedica cea mare în primirea şi vestirea adevărului este faptul că aceasta implică neplăceri şi batjocură”.

27. Redeşteptări moderne

“Mulţi învăţători ai religiei susţin că Hristos, prin moartea Sa a desfiinţat Legea şi prin urmare oamenii sunt absolviţi de cerinţele ei”.

28. În faţa raportului vieţii

“În timp ce omul de afaceri este captivat de urmărirea câştigului, în timp ce iubitorul de plăceri caută satisfacerea poftelor, în timp ce fiica modei îşi aranjează podoabele, s-ar putea ca chiar în ceasul acela Judecătorul întregului pământ să pronunţe sentinţa: Ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit prea uşor”.

29. Originea răului

“În strigătul de moarte al Mântuitorului “S-a sfârşit”, a bătut clopotul de moarte al Satanei”.

30. Vrăjmăşia dintre om şi Satana

“Niciun om nu poate fi biruit de Satana fără consimţământul lui”.

31. Lucrarea duhurilor rele

“De nimic nu se teme atât de mult marele amăgitor decât de faptul că îi vom cunoaşte planurile”.

32. Cursele Satanei

“Susţinerea că nu are importanţă ce cred oamenii, este una dintre amăgirile cele mai cu succes ale Satanei”.

33. Prima mare amăgire

“Hotărât că nu veţi muri!” a fost prima predică despre nemurirea sufletului”.

34. Pot oare morţii să vorbească?

“Dumnezeu a interzis categoric toate pretinsele comunicări cu duhurile celor plecaţi dintre cei vii”.

35. Ameninţarea Libertăţii de Conştiinţă

“Biserica Romană nu va renunţa niciodată la pretenţia de infailibilitate”.

36. Conflictul care se apropie

“Ultima mare luptă între adevăr şi rătăcire nu este decât bătălia finală a unei lupte îndelungate cu privire la Legea lui Dumnezeu”.

37. Scripturile o apărare sigură

“Prima şi cea mai înaltă datorie a oricărei fiinţe raţionale este să cerceteze din Scripturi ce este adevărul, şi apoi să meargă în lumină încurajând şi pe alţii să-i urmeze exemplul”.

38. Ultima avertizare

“Lucrarea cea mare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui Dumnezeu, decât a marcat-o începutul ei”.

39. Timpul strâmtorării

“Sfârşitul va veni mai repede decât se aşteaptă oamenii”.

40. Poporul lui Dumnezeu va fi salvat

“Moştenitorii lui Dumnezeu au venit din cocioabe, din temniţe, de pe eşafod, din munţi, din pustiuri, din peşterile pământului, din insulele mării”.

41. Pustiirea pământului

“Timp de şase mii de ani, temniţa lui (a Satanei), a primit pe poporul lui Dumnezeu şi l-ar fi ţinut pentru totdeauna în robie, dar Hristos a sfărâmat lanţurile şi a eliberat pe prizonieri”.

42. Sfârşitul luptei

“Numai o singură amintire mai rămâne: Mântuitorul nostru va purta pentru veşnicie semnele răstignirii”.

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-